Upprop mot ELV! EU:s ELV-förordning ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion!

Vad handlar detta om?

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU.

Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon.

Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

I förslaget saknar ägarens avsikt med fordonet betydelse och denne kan på anmodan från myndighet tvingas lämna fordonet för återvinning om det betecknas som ”avfall”. Vid en försäljning blir ägaren skyldig att för köparen visa att fordonet inte utgör ”avfall”.

Metoden att skilja ett begagnat fordon från ”avfall” föreslås vara antingen resultatet av senaste kontrollbesiktning eller ägarens bevis att fordonet uppfyller kontrollbesiktningskraven och/eller att fordonet är reparerbart till en kostnad som inte överstiger marknadsvärdet.

Allt detta innebär ett åsidosättande av den gängse äganderätten till ett fordon.
Det är oklart vilka historiska fordon som kan komma att undantas och hur man ser på demonterade sådana.

Så här drabbar det oss i Sverige!

Reglerna kring fordon i trafik är olika utformade i EUs medlemsländer. Oftast har andra länder mycket snävare regelverk än Sverige, där vi har särskiljande regler för fordon som är i originalutförande, ändrade, ombyggda, uppbyggda, amatörbyggda, tävlingsfordon samt A-traktor eller EPA-traktor. Vi bestämmer själva över våra fordons ”öde”, till exempel om de ska behållas, säljas, köpas, skrotas eller utgöra reservdelar. Inga av dessa gynnsamma svenska regler tas hänsyn till i det nya EU-förordningsförslaget! I stället ska ett historiskt fordon vara komplett, underhållet och i originalskick för att inte utgöra avfall.

EUs vägledning, Guideline No 9, som avser gränsöverskridande transporter av fordon föreslås införas i förordningen med bindande verkan. Länsstyrelsernas tillämpning av den vägledningen ställde tidigare till det rejält i Sverige för exportörer och importörer. I Naturvårdsverkets konsekvensanalys till Regeringskansliet har inte Transportstyrelsens frågor på ELV-förslaget inför kommande förhandlingar beaktats.

MHRF konstaterar

Förslagen saknar i många fall motsvarighet i svensk rätt och går emot den svenska praxisen och synen på våra fordon, samhällsnyttan och folkrörelsen. Andemeningen är att ägarens rätt till sin egendom får stryka på foten för det allmänna samhällsintresset att återvinna material och ämnen.

MHRF anser:

Det är osannolikt att illegal hantering av fordon skulle minska med en ny förordning. De som drabbas är i stället de som har ett ärligt och legitimt syfte med sitt fordonsinnehav. Detta tillsammans med EU-ländernas olika nationella regler gör att ELV-direktivet fortsatt bör vara ett direktiv (en rekommendation). Nuvarande svenska regler bör vara tillräckliga när det gäller miljöaspekten.

En ej godkänd kontrollbesiktning ska inte utgöra instrument för att bedöma att ett fordon är avfall, eller förhindra ägarbyten och export.

Ägarens avsikt ska avgöra fordons och delars existens, inte skicket.

MHRFs arbete

MHRFs huvuduppdrag är att utgöra ett samlande organ för rörelsen som företräder dess intressen. Detta sker genom kontakt med myndigheter, Riksdag, Regering och EU. Vi verkar för att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt ska kunna användas, bevaras och utvecklas. Under de drygt 50 år förbundet funnits har vi arbetet för, och åstadkommit, rimliga villkor för historiska fordon och dess ägare samt skapat förståelse för de historiska fordonen som kulturarv. Inget annat land har lika liberala regler för sitt äldre fordonsbestånd som vi har här i Sverige. MHRF kämpar naturligtvis för att det nya EU-förslaget inte ska bli verklighet, precis som vi gjort med alla andra hot sedan 1969, så att vi fortsatt kan köra gårdagens fordon på morgondagens vägar. Bland annat har vi begärt möte med flera av Riksdagens utskott för att synliggöra och bringa klarhet i effekterna av förslaget. Vi svarar också på Regeringskansliets remiss. Efter att remissvaret skickats in den 4 november kommer man att kunna ta del av detta på vår hemsida mhrf.se.

MHRFs uppmaning

Var med och skapa opinion, sprid ordet i era informationskanaler och protestera mot förslaget genom att kontakta:

Kurt Sjöberg, förbundsordförande MHRF
Jan Tägt, sakkunnig fordon och regelverk